Harstad SV

Sosialistisk Venstreparti arbeider for et sosialistisk folkestyre. Vi vil ha et samfunn bygd på
rettferdighet, demokrati og solidaritet. Klassebakgrunn, kjønn og etnisk bakgrunn skal ikke
begrense våre valgmuligheter. Vårt ideal er et samfunn der penger og makt er fordelt slik at
alle kan påvirke sin hverdag.
Sosialistisk Venstreparti arbeider for at Norge skal bli et mer rettferdig samfunn.